Think Python: How to Think Like a Computer Scientist

NXB: O’Reilly
Tác giả: David Beazley & Brian K.Jones
Số lượng Chapter: 19

Giá bán: 24$ cho bản điện tử trên Kindle; 36$ cho bản giấy

Link tải: Download Ebook