Ebook miễn phí cho anh em IT

Think Python: How to Think Like a Computer Scientist

Lập Trình Python 697

NXB: O’Reilly
Tác giả: David Beazley & Brian K.Jones
Số lượng Chapter: 19

Giá bán: 24$ cho bản điện tử trên Kindle; 36$ cho bản giấy

Link tải: Download Ebook

Sách IT là blog được quản lí bởi Linux Team Việt Nam Đóng góp Ebook xin liên hệ Email