Ebook miễn phí cho anh em IT

Raspberry Pi Cookbook, 3rd Edition (Early Release 2019)

IOT Lập Trình 197
Raspberry

English | ISBN: 9781492043218 | 167 pages | October 2019 | EPUB | 40.31 MB

Raspberry Pi Cookbook

by Simon Monk

Printed in the United States of America.

Published by O’Reilly Media, Inc.

Link download ebook

Sách IT là blog được quản lí bởi Linux Team Việt Nam Đóng góp Ebook xin liên hệ Email