Ebook miễn phí cho anh em IT

R Cookbook 2019

Lập Trình 143

R Cookbook
by JD Long and Paul Teetor
Copyright © 2019 JD Long and Paul Teetor. All rights reserved.
Printed in the United States of America.

Published by O’Reilly Media, Inc., 1005 Gravenstein Highway North,
Sebastopol, CA 95472.

Link download ebook

Sách IT là blog được quản lí bởi Linux Team Việt Nam Đóng góp Ebook xin liên hệ Email