Ebook miễn phí cho anh em IT

Python for Software Design: How to Think Like a Computer Scientist

Python 291

NXB: Cambridge University Press
Tác giả: Allen B. Downey
Số lượng Chapter: 19

Giá bán:48.13$ cho bản giấy

Link tải: Download Ebook

Sách IT là blog được quản lí bởi Linux Team Việt Nam Đóng góp Ebook xin liên hệ Email