Python Crash Course A Hands-On, Project-Based Introduction to Programming

NXB: No Starch Press
Tác giả: Eric Matthes
Số lượng Chapter: 20 (2 Parts)

Giá bán: 24$ cho bản điện tử và 27$ cho bản giấy

Link tải: Download Ebook