Mastering Kali Linux for Advanced Penetration Testing

NXB: Packt Publishing
Tác giả: Vijay Kumr Velu
Số lượng Chapter: 14

Giá bán: 35.99$ cho bản điện tử trên Kindle; 49.99$ cho bản giấy

Link tải: Download Ebook