Ebook miễn phí cho anh em IT

Making Games with Python & Pygame

Python 569

NXB: CreateSpace Independent Publis
Tác giả: Al Sweigart
Số lượng Chapter: 10

Giá bán: 52.46$ cho bản giấy

Link tải: Download Ebook

Sách IT là blog được quản lí bởi Linux Team Việt Nam Đóng góp Ebook xin liên hệ Email