Linux Professional Institute Certification Study Guide

NXB: SYBEX
Tác giả: Christine Bresnahan and Richard Blum
Số lượng Chapter: 10

Giá bán: 31.19$ cho bản điện tử trên Kindle; 39.81$ cho bản giấy

Link tải: Download Ebook