Ebook miễn phí cho anh em IT

Linux Professional Institute Certification Study Guide

LPI Quản trị mạng 224

NXB: SYBEX
Tác giả: Christine Bresnahan and Richard Blum
Số lượng Chapter: 10

Giá bán: 31.19$ cho bản điện tử trên Kindle; 39.81$ cho bản giấy

Link tải: Download Ebook

Sách IT là blog được quản lí bởi Linux Team Việt Nam Đóng góp Ebook xin liên hệ Email