Kali Linux – An Ethical Hacker’s Cookbook

NXB: Packt Publishing
Tác giả: Himanshu Sharma
Số lượng Chapter: 12

Giá bán: 22.39$ cho bản điện tử trên Kindle; 44.99$ cho bản giấy

Link tải: Download Ebook