Ebook miễn phí cho anh em IT

Hands-On Penetration Testing on Windows

Bảo mật Hacking 319

NXB: Packt Publishing
Tác giả: Phil Bramwell
Số lượng Chapter: 16

Giá bán: 35.99$ cho bản điện tử trên Kindle; 44.99$ cho bản giấy

Link tải: Download Ebook

Sách IT là blog được quản lí bởi Linux Team Việt Nam Đóng góp Ebook xin liên hệ Email