Digital Forensics and Incident Respone

NXB: Packt Publishing
Tác giả: Gerard Johansen
Số lượng Chapter: 16

Giá bán: 22.39$ cho bản điện tử trên Kindle; 25.65$ cho bản giấy

Link tải: Download Ebook