Ebook miễn phí cho anh em IT

Digital Forensics and Incident Respone

Bảo mật Forensics 255

NXB: Packt Publishing
Tác giả: Gerard Johansen
Số lượng Chapter: 16

Giá bán: 22.39$ cho bản điện tử trên Kindle; 25.65$ cho bản giấy

Link tải: Download Ebook

Sách IT là blog được quản lí bởi Linux Team Việt Nam Đóng góp Ebook xin liên hệ Email