Ebook miễn phí cho anh em IT

Assembly Language Step-by-Step Programming with DOS and Linux –

Assembly Lập Trình 384

NXB: Amazon Digital Services LLC
Tác giả: Jeff Duntemann
Số lượng Chapter: 13

Giá bán:42.99$  cho bản điện tử trên Kindle, 52.24$ cho bản mềm

Link tải: Download Ebook

Sách IT là blog được quản lí bởi Linux Team Việt Nam Đóng góp Ebook xin liên hệ Email