Ebook miễn phí cho anh em IT

Algorithms of the Intelligent Web

Algorithm 245

NXB: Manning Publications
Tác giả: HARALAMBOS MARMANIS , DMITRY BABENKO
Số lượng Chapter: 7

Giá bán: 16.28$ cho bản giấy

Link tải: Download Ebook

Sách IT là blog được quản lí bởi Linux Team Việt Nam Đóng góp Ebook xin liên hệ Email