Ebook miễn phí cho anh em IT

AI in Cybersecurity

Artificial Intelligence Bảo mật Hacking 775

NXB: Springer
Tác giả: Dr. Leslie F. Sikos
Số lượng Chapter: 7

Giá bán: 143.09$ cho bản điện tử trên Kindle; 154.49$ cho bản giấy

Link tải: Download Ebook

Sách IT là blog được quản lí bởi Linux Team Việt Nam Đóng góp Ebook xin liên hệ Email