AI For Game Developers

NXB: Jenson Books Inc, Fulfilled by Amazon
Tác giả: David M. Bourg , Glenn Seemann
Số lượng Chapter: 15

Giá bán:17.27$  cho bản điện tử trên Kindle, 20.77$ cho bản mềm

Link tải: Download Ebook