Ebook miễn phí cho anh em IT

Advanced Python Programming [2019]

Lập Trình Python 189
Advanced Python Programming

by Dr. Gabriele Lanaro, Quan Nguyen, Sakis Kasampalis

Published by Packt Publishing Ltd.

pages: 580

Price: $35.99  USD

Link download ebook

Sách IT là blog được quản lí bởi Linux Team Việt Nam Đóng góp Ebook xin liên hệ Email