Ebook miễn phí cho anh em IT

Accelerated C++ Practical Programming by Example

C/C++/C# 304

NXB: Addison-Wesley Professional
Tác giả: Andrew Koenig and Barbara E. Moo
Số lượng Chapter: 15

Giá bán:42.80$ cho bản giấy

Link tải: Download Ebook

Sách IT là blog được quản lí bởi Linux Team Việt Nam Đóng góp Ebook xin liên hệ Email